Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie
   
 
  WIORiN


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
 i Nasiennictwa w Poznaniu - Oddział 
w Czarnkowie

Telefon 67-253-05-60
www.piorin.gov.pl

o-czarnkow@piorin.gov.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek  7.30 - 15.30
Wtorek          7.30 - 15.30
Środa            7.30 - 15.30
Czwartek       7.30 - 15.30
Piątek           7.30 - 15.30

 

 

 


DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻĄ NASTĘPUJĄCE URZĘDOWE DZIAŁANIA:

w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin:

kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów; 

wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych;
ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się;
wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wydawania paszportów roślin;
kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu;
nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane;
prowadzenie rejestru przedsiębiorców;
wydawanie certyfikatów dla producentów stosujących integrowaną produkcję roślin;
badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej.

w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin:
ewidencjonowanie przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin poprzez wpisywanie ich do rejestru działalności regulowanej oraz kontrolowanie tych przedsiębiorców;
kontrola jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu;
kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin;
upoważnianie jednostek organizacyjnych do wykonywania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad wykonywaniem tych badań i stanem technicznym tego sprzętu;
upoważnianie jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkoleń i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń;
nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności środków ochrony roślin;
monitorowanie zużycia środków ochrony roślin. 

w ramach nadzoru nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym:
ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego
kontrola tożsamśoci materiału siewnego
kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie
wydawanie akredytacji w zakresie pobierania próbek i oceny materiału siewnego oraz kontrola warunków ich przestrzegania
wydawanie urzędowych etykiet i plomb oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania etykiet
kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich oraz ustalanie stopni kwalifikacji tego materiału
dokonywanie oceny materiału siewnego w przypadku złożenia odwołania od oceny wykonanej przez akredytowane podmioty
prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym oraz dostawców materiału szkółkarskiego i materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych
prowadzenie baz danych o ekologicznym materiale siewnym oraz o dostawcach ekologicznego materiału siewnego
prowadzenie rejestru umów dla reprodukcji materiału siewnego w krajach trzecich
wydawanie pozwoleń w sprawie zastosowania w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego, który nie został wytworzony przy użyciu metod ekologicznych

 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie